Czym jest ewangelia?

Czym jest ewangelia?

 1. Ewangelia to dobra nowina, która mówi nam, że możemy otrzymać przebaczenie grzechów przez wiarę w Jezusa Chrystusa. To wszystko jest za darmo z łaski, ale musisz uznać, że jesteś grzesznikiem i potrzebujesz Zbawiciela. Pismo Święte mówi, że nie jesteś w stanie sam zapłacić Bogu za swoje grzechy.
  Tyt. 3:5  Zbawił nas nie dla uczynków sprawiedliwości, które spełniliśmy, lecz dla miłosierdzia swego przez kąpiel odrodzenia oraz odnowienie przez Ducha Świętego
 2. Zbawienie jest z łaski Bożej, oznacza to, że nie możesz na nie zasłużyć poprzez spełnianie dobrych uczynków.
  Efez. 2:5  I nas, którzy umarliśmy przez upadki, ożywił wraz z Chrystusem – łaską zbawieni jesteście
  2 Kor. 6:2  Mówi bowiem: W czasie łaski wysłuchałem cię, A w dniu zbawienia pomogłem ci; Oto teraz czas łaski, Oto teraz dzień zbawienia.
 3. Jak można być zbawionym? Kto może nas Zbawić?
  Odpowiedź znajdujemy w Biblii – tą osobą jest Jezus Chrystus, Syn Boży, który przyszedł w ciele i umarł na krzyżu za nasze grzechy. Można powiedzieć, że na krzyżu dokonała się zamiana, gdyż Jezus w miejsce nas, grzeszników poniósł karę za grzech i zapłacił swoim życiem. Kiedy oddajemy życie Bogu, wówczas ofiara Jezusa sprawia, że możemy otrzymać nowe życie!
  2 Kor. 5:19 To znaczy, że Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania.
  Hebr. 10:17-18 Dodaje: A grzechów ich i ich nieprawości nie wspomnę więcej. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam nie ma już ofiary za grzech.
  Rzym. 3:24 I są usprawiedliwieni darmo, z łaski jego, przez odkupienie w Chrystusie Jezusie,
  Jan. 3:16-18 Albowiem tak Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. Bo nie posłał Bóg Syna na świat, aby sądził świat, lecz aby świat był przez niego zbawiony. Kto wierzy w niego, nie będzie sądzony; kto zaś nie wierzy, już jest osądzony dlatego, że nie uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego.
 4. Przez wiarę! Co to oznacza?
  Wiara jest dostępna dla wszystkich, każdy kto uwierzy w Jezusa, będzie zbawiony. Uwierzyć w Jezusa oznacza, uwierzyć w Jego Słowa, w to Kim był i co zrobił!
  Rzym. 1:16-17  Albowiem nie wstydzę się ewangelii Chrystusowej, jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu każdego, kto wierzy, najpierw Żyda, potem Greka, Bo usprawiedliwienie Boże w niej bywa objawione, z wiary w wiarę, jak napisano: A sprawiedliwy z wiary żyć będzie.
 5. Jeżeli wierzysz Jezusowi, to powinieneś teraz oddać mu swoje życie. Oddanie życia Jezusowi jest kluczowe, ono sprawia, że stajesz się dzieckiem Bożym przez to wszystkie Boże obietnice są dostępne dla Ciebie. Możesz pomodlić się tą prostą modlitwą:

„Panie Boże, przychodzę do Ciebie i wyznaję swój grzech (…), prosząc Ciebie, abyś mi przebaczył i oczyścił mnie, abym więcej nie miał pragnienia grzeszyć. Drogi Jezu, proszę Ciebie, abyś przyszedł do mnie i uwolnił, mnie od zła i mocy szatana. Oddaję Ci moje życie i wyznaję, że jesteś moim Panem i Zbawicielem. Od dzisiaj chcę podążać za Tobą i proszę Ciebie, abyś mnie prowadził Twoją drogą.”

Jeżeli pomodliłeś się tą modlitwą ze swojego szczerego serca, to wiedz, że Bóg usłyszał Ciebie i przebaczył Ci twoje grzechy. Teraz musisz podążać za Jezusem, co oznacza, że zaczynasz nowe życie z Nim. Potrzebujesz znaleźć sobie kościół, gdzie nauczana jest ewangelia, tam uzyskasz odpowiednią pomoc i opiekę oraz będziesz mógł wzrastać i służyć Bogu zgodnie z twoim powołaniem.

Niech Bóg Cię błogosławi