KOŚCIÓŁ BOŻY W CHRYSTUSIE

Fundamentalne zasady wiary

BÓG – Bóg jest Duchem (Jan 4,24), Bóg jest światłością (I Jana 1,5), Bóg jest miłością (I Jana 4,16). Bóg jest wszechwiedzący (Izajasz 40,28), wszechmogący (Job 42,2), wszechobecny (Jeremiasz 23,23.24; Psalm 139,7-12), wieczny (Habakuk 1,12), niezmienny (Malachiasz 3,6; Jakub 1,17). Bóg jest Święty (3 Mojż. 11,44.45; Psalm 99,9), prawy i sprawiedliwy (Psalm 116,5), miłosierny (Efezjan 2,4). Bóg jest jeden (I Koryntian 8,4; I Tymoteusza 2,5; Galacjan 3,20): Bóg jest w trzech Osobach: Ojca, Syna l Ducha Świętego (Mateusz 3,16.17; 28,19; Jan 14,16.26; I Koryntian 12,4-6).

PISMO – Biblia jest natchnionym Słowem Bożym, dziełem świętych mężów, którzy mówili i pisali z inspiracji Ducha Świętego. Stary l Nowy Testament jest naszym nieomylnym przewodnikiem w sprawach odnoszących się do postępowania i nauczania (II Tymoteusz 3,16; I Tesaloniczan 2,13; II Piotr 1,21).

ANIOŁOWIE – Bóg stworzył aniołów, które są istotami duchowymi. Istnieją po to, aby czcić Pana i są posyłani, by usługiwać tym, którzy są dziedzicami zbawienia (Psalm 148.2; Hebrajczyków 1,14).

SZATAN, UPADLI ANIOŁOWIE I DEMONY – Lucyfer był jednym ze stworzonych przez Boga aniołów, ale zbuntował się i został strącony z nieba. Szatan i aniołowie, którzy upadli z nim oraz demony obecnie odciągają świat od prawdziwego poznania Boga (Łukasz 10,18-20; Objawienie 20,2.3). Jezus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie odniósł zwycięstwo nad szatanem i wszelkim złem i dał swoim wierzącym autorytet nad diabłem i demonami (Kolosan 2,15; Marek 16,17).

CZŁOWIEK, JEGO UPADEK I ODKUPIENIE – Człowiek jest istotą stworzoną na obraz i podobieństwo Boże, ale poprzez przestępstwo Adama grzech wszedł na świat. “Wszyscy zgrzeszyli i brak im chwały Bożej” (Rzymian 3,23). “Jak napisano: Nie ma ani jednego sprawiedliwego” (Rzymian 3,10). Jezus Chrystus, Syn Boży, objawił się, aby zniweczyć dzieło diabła i oddał swoje życie oraz przelał swoją krew dla odkupienia i ponownego pojednania człowieka z Bogiem (Rzymian 3,10,23); 5,14; I Jana 3,8).

ZBAWIENIE – jest darem Bożym dla człowieka, danym niezależnie od uczynków l zakonu i jest skuteczne z łaski przez wiarę w Jezusa Chrystusa, przynosząc w rezultacie uczynki podobające się Bogu (Efezjan 2,8-10).

ŻYCIE WIECZNE I NOWE NARODZENIE – Pierwszym krokiem człowieka do zbawienia jest dany od Boga smutek bezpośrednio prowadzący do upamiętania. Nowe narodzenie jest konieczne dla wszystkich, bo tylko ci, którzy go doświadczyli, doznają życia wiecznego (Marek 1,15; II Koryntian 7,10; I Jana 5,12; Jan 3,3-5).

UŚWIĘCENIE – Biblia uczy, że bez uświęcenia nikt nie ujrzy Pana. Uświęcenie jest wyraźnie określonym , jednak stopniowym dziełem łaski, rozpoczynającym się w czasie odrodzenia i trwającym aż do uwieńczenia zbawienia przy naszym spotkaniu z Panem Jezusem (Hebrajczyków 12,14; l Tesaloniczan 5,23; 2 Piotr 2,18; 2 Koryntian 3,18; Filipian 3,12-14; I Koryntian 1,30).

CHRZEST WODNY – Chrzest wodny przez zanurzenie dotyczy tylko wierzących i jest bezpośredniem nakazem naszego Pana. Obrządek ten jest symbolem utożsamienia chrześ- cianina z Chrystusem w Jego śmierci, pogrzebaniu i zmartwychwstaniu (Mateusz 28,19; Rzymian 6,4; Kolosan 2,12; Dzieje Ap. 8,36-39).

CHRZEST W DUCHU ŚWIĘTYM – Chrzest w Duchu Świętym jest obiecanym przez Pana Jezusa Chrystusa darem Bożym dla wszystkich nowonarodzonych wierzących. Początkowym znakiem towarzyszącym przy chrzcie w Duchu Świętym jest mówienie innymi językami tak jak Duch Święty poddaje (Mateusz 3,11; Jan 14,16.17; Dzieje Ap. 1,8; 2,4.38.39; 19,1-7).

OWOC DUCHA – Jezus mówi nam, że wierzący ma przynosić owoc tak, aby Ojciec był uwielbiony (Jan 15,8.16). Owoc w życiu wierzącego manifestuje się w postaci emanującego z niego charakteru Bożego (Galacjan 5,22-25).

DARY DUCHA ŚWIĘTEGO – Chrzest w Duchu Świętym daje wierzącemu dostęp do ducho- wych darów, które są manifestacją nadprzyrodzonej mocy Bożej w naszym życiu (I Koryntian 12,1-11).

BOSKIE UZDROWIENIE – Uzdrowienie ciała ludzkiego z fizycznych chorób dokonuje się mocą Bożą poprzez modlitwę wiary z nałożeniem rąk lub namaszczeniem olejem. Uzdrowienie jest zapewnione poprzez odkupieńczą ofiarę Chrystusa i jest przywilejem każdego członka Kościoła (Marek 16,18; Jakub 5,14-16; I Piotra 2,24; Mateusz 8,17; Izajasz 53,4.5).

KOŚCIÓŁ – Jezus powiedział, że zbuduje swój Kościół na ziemi, który jest jeden i ma lokalne zgromadzenia (Mateusz 16,16-19; I Koryntian 11,16). Kościół naszego Pana Jezusa Chrystusa składa się z indywidualnych członków, którzy są znani Bogu i którzy Go znają (Galacjan 4,9).

MODLITWA – Każdy wierzący poznaje Boga poprzez Jego Słowo i modlitwę. Jezus swoim życiem dał nam przykład społeczności z Ojcem w modlitw! (Marek 1,35). On uczył swoich uczniów jak się modlić (Mateusz 6,5-18). Kościół poprzez wszystkie wieki był i jest kościołem modlącym się (Dz. Ap. 4,24-31; 6,4; 9,40; 12,5 itp.)

SŁUŻBA – Kościół otrzymał zadanie od Boga, aby iść na cały świat i czynić ludzi uczniami Pana Jezusa Chrystusa (Mateusz 28,18-20). Bóg powołał l wyposażył Kościół do tej misji dając mu różnego rodzaju dary posługiwania, które współpracując ze sobą przynoszą Ciału Chrystusa wzrost i budują je w miłości (Efezjan 4,11-16; I Koryntian 12,12-31; Rzymian 12,1-10).

WIECZERZA PAŃSKA – Bóg Ojciec zawarł wieczne przymierze z Jezusem Chrystusem zwane Nowym Przymierzem, przez co Krew niewinnego Baranka Bożego została przelana dla zgładzenia naszych grzechów. Jezus nakazał nam pamiętać o tym, co Bóg w swoim Synu uczynił dla nas polecając nam przyjmowanie wieczerzy Pańskiej (I Koryntian 11,12-33).

ZMARTWYCHWSTANIE SPRAWIEDLIWYCH I POWRÓT NASZEGO PANA JEZUSA – Aniołowie powiedzieli do uczniów Jezusa: “…Ten Jezus … tak przyjdzie, jak go widzieliście idącego do nieba”. Zbliżamy się do Jego powrotu. Kiedy On przyjdzie “…najpierw powstaną ci, którzy umarli w Chrystusie; Potem my, którzy pozostaniemy przy życiu, razem z nimi porwani będziemy w obłokach w powietrze na spotkanie Pana…” (Dzieje Ap. 1,11; I Tesaloniczan 4,16.17). Po wielkim ucisku jaki nastąpi na świecie, Jezus powróci na ziemię jako Król królów i Pan panów i wraz ze swoimi świętymi, którzy będą królami i kapłanami, będzie panował przez tysiąc lat na ziemi (Objawienie 20,6).

PIEKŁO I WIECZNA KARA – Osoba, która umiera fizycznie w swoich grzechach nie przyjąwszy Chrystusa jest beznadziejnie i wiecznie zgubiona, nie mając już więcej okazji usłyszenia Ewangelii i upamiętania. Jezioro Ognia jest wieczne. Określenia “wieczny” i “wiekuisty” w odniesieniu do długości kary dla potępionych w jeziorze ognia, zawierają ten sam sens i znaczenie niekończącego się istnienia jakie też stosowane jest do oznaczenia czasu trwania radości i zachwytu świętych przebywających w obliczu Boga (Hebrajczyków 9,27; Objawienie 19,20).

NOWE NIEBO I NOWA ZIEMIA – Po tysiącletnim panowaniu Jezusa Chrystusa, szatan zostanie wrzucony do ognistego jeziora, po czym odbędzie się sąd przed Białym Tronem (Objawienie 20,3-15). Nastanie wtedy nowe niebo i nowa ziemia, bo stare niebo i ziemia przeminą. Wtedy też święte miasto, nowe Jeruzalem, zstąpi z nieba od Boga (Objawienie 21,1.2). Będzie się w nim znajdował tron Boga i Baranka, a Jego słudzy będą z nim królować na wieki (Objawienie 22,1-5).