Finanse

Pastor, który otrzymuje jakieś wynagrodzenie z tytułu pełnionej służby, powinien zgłosić się jako osoba duchowna do ważnych urzędów: Urzędu Skarbowego i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Duchowni pełniący służbę w kościele nie są zatrudnieni przez kościół/zbór! Nie należy używać takiego zwrotu w żadnym urzędzie, chyba że zostanie podpisana umowa o pracę na ogólnych zasadach (duchowny ma status wolnego zawodu – sam ponosi odpowiedzialność za swoje rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS-em). URZĄD SKARBOWY:
 1. Duchowny powinien uzyskać swój NIP (jeśli nie ma go wcześniej). Numer NIP jest też niezbędny, aby można było opłacać składki do ZUS.
 2. Duchowny zgłasza się do Urzędu Skarbowego właściwego ze względu na siedzibę Zboru (a nie według swojego miejsca zamieszkania!) jako osoba duchowna w terminie do 14 dni od chwili podjęcia pełnienia funkcji o charakterze duszpasterskim:
 • powinien złożyć prośbę o przyznanie zryczałtowanego podatku;
 • i powinien także złożyć prośbę o obniżkę podatku, ponieważ wyznanie jest w mniejszości na danym terenie; do wniosku dołącza się oświadczenie o liczbie wyznawców. (PODATEK OBNIŻENIE)
 • może być konieczne złożenie NIP‑3 – aktualizacyjnego, który powoduje zarejestrowanie duchownego w Urzędzie Skarbowym właściwym ze względu na siedzibę Zboru;
 • decyzja Urzędu Skarbowego ustalająca wysokość „ryczałtu” po wniosku o obniżenie stawki, jest wydawana odrębnie za każdy rok podatkowy – zatem prośbę o przyznanie podatku zryczałtowanego i o obniżkę podatku należy składać przed zakończeniem każdego roku;
 • po zakończeniu każdego roku, do 31 stycznia roku następnego, należy złożyć w Urzędzie Skarbowym PIT 19A.
Uwagi:
 • ponieważ duchowni podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym więc co miesiąc opłacają składkę społeczną i zdrowotną;
w związku z tym, że składka na ubezpieczenie zdrowotne jest częścią podatku, wobec tego odejmuje się ją od podatku ustalonego przez Urząd Skarbowy; często zdarza się, że składka na ubezpieczenie zdrowotne przekracza podatek zryczałtowany – wtedy podatku się nie płaci; (ODLICZENIE SKŁADKI ZDROWOTNEJ)
 • kwota składki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, o którą pomniejszona jest płacona przez duchownego stawka ryczałtu nie może przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki, natomiast składka zdrowotna jest nieco większa i wynosi obecnie 9,0% od podstawy wymiaru; wniosek: nie całą składkę odliczamy od podatku!
Podatek płaci się:
 • kwartalnie;
 • bez wezwania;
 • do 20 dnia następnego miesiąca po upływie kwartału pierwszego, drugiego i trzeciego;
 • a za czwarty kwartał do 28 grudnia roku podatkowego.
Osoby duchowne opłacające ryczałt są zwolnione od obowiązku składania zeznań podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu ze źródła przychodu objętego ryczałtem. Duchowni mogą również wybrać możliwość rozliczania się na zasadach ogólnych. Duchowni podlegają opodatkowaniu ryczałtem z mocy prawa. Niemniej jednak zgodnie z Art. 51 ustawy o ryczałcie „mogą oni zrezygnować z tej formy opodatkowania za dany rok podatkowy i opłacać podatek dochodowy na ogólnych zasadach, prowadząc księgę przychodów i rozchodów”. Zrzeczenia opodatkowania w formie „ryczałtu” dokonuje się składając pisemne oświadczenie nie później niż do dnia 31 grudnia roku poprzedzającego rok podatkowy lub do dnia poprzedzającego dzień rozpoczęcia funkcji o charakterze duszpasterski, w przypadku rozpoczęcia ich pełnienia w ciągu roku podatkowego.

Przepisy w naszym kraju zmieniają się i są skomplikowane. Jeśli potrzebujesz więcej informacji na ten temat, skontaktuj się z biurem.

Pozyskiwanie nieruchomości od samorządów

Jest możliwa pozyskiwania nieruchomości na cele kultu religijnego (oświatowe, charytatywne) będących własnością samorządów na warunkach preferencyjnych. Zobacz ustawę o gospodarce nieruchomościami, która daje podstawę do pozyskiwania nieruchomości od samorządów na preferencyjnych warunkach.

 

Artykuł Rolanda Warczoka:

ZAKUP NIERUCHOMOŚCI OD SAMORZĄDÓW

         Podstawą do ubiegania się o pozyskanie (zakup na preferencyjnych warunkach) od władz samorządowych nieruchomości (budynek, teren) jest Ustawa o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 (tekst jedn. DZ.U z 2015, poz. 1774). Pamiętać należy, że przepisy do niczego nie zmuszają samorządu, ale dają wielkie możliwości, jeśli władze samorządowe są przychylne. Dla potrzeb niniejszego artykułu załóżmy że są. 

         Interesującą nas nieruchomość można kupić (samorząd może sprzedać) na 2 sposoby w drodze przetargowej lub bezprzetargowej.

 1. PRZETARG
 • Dana nieruchomość jest wystawiana na sprzedaż w drodze I przetargu z ceną wynoszącą 100% wartości. Jeśli nam zależy przystępujemy do przetargu. Jeśli go wygrywamy, z chwilą podpisania umowy kupna-sprzedaży musimy zapłacić za całość; Możemy jednak go przeczekać licząc, że nikt do przetargu nie przystąpi. Ponieważ:
 • Jeśli I przetarg zakończył się wynikiem negatywnym (brak oferentów), nieruchomość jest wystawiana na sprzedaż w drodze II przetargu z ceną obniżoną ale nie niższą niż 50% wartości. Jeżeli nam zależy… analogicznie jw.;
 • Jeśli II przetarg zakończył się wynikiem negatywnym władze podejmują decyzję czy organizują kolejny przetarg (wg tych samych zasad), czy zapraszają konkretny podmiot do rokowań. W tym miejscu objawia się stopień przychylności samorządu względem nas.

Rokowania:

Dojście do tego etapu i zaproszenie kościoła do rokowań daje nam duże możliwości negocjacyjne i uzyskanie dogodnych warunków kupna. Cenę nieruchomości można nabyć nawet za 40% wartości z uwzględnieniem takiej możliwości jak spłata w ratach, a nawet obniżenie oprocentowania rat niespłaconej części ceny.

 1. BEZ PRZETARGU
 • Dana nieruchomość może zostać sprzedana Kościołowi w drodze bezprzetargowej. W tym miejscu objawia się wysoki stopień przychylności samorządu względem nas, ponieważ chcą sprzedać nieruchomość nikomu innemu, tylko nam. Jednak, ma to sens tylko w przypadku kupna bardzo korzystnej nieruchomości i w dobrej cenie, ponieważ za całość będziemy musieli zapłacić 100% wartości wyceny. Ale…
 • Samorząd może zastosować dla Kościoła nieokreśloną w wysokości bonifikatę od wartości nieruchomości(sic!) co jest wyrazem najwyższego stopnia jego przychylności względem kościoła. Warunki zakupu są takie same jak przy rokowaniach, a więc można nawet rozłożyć płatność na raty (zob. przyp.9)

         Reasumując, zakup w drodze przetargowej ma sens, jeśli zależy nam na nieruchomości, lub jeśli dana nieruchomość jest sprzedawana tak, abyśmy my ją kupili (wiadomo, że nikt zakupem nie jest zainteresowany). Warto wtedy przeczekać przynajmniej I przetarg i kupić w II przetargu, ponieważ cena w praktyce będzie niższa o jakieś 30-40%. Jak pisałem wyżej, warto czekać na rokowania, ale tylko w przypadku, kiedy „wiemy”, że zostaniemy do nich zaproszeni.

         Zakup w drodze bezprzetargowej z uwzględnieniem bonifikaty to luksus, który w przypadku takich kościołów jak my, można traktować w kategoriach cudu. Samorząd w drodze uchwały musi wyrazić na to zgodę. Jednak samorząd to ludzie, więc jeśli mamy do nich dostęp i sposobność rozmowy/przekonywania, to warto spróbować tej drogi. Przecież, dla wierzącego wszystko jest możliwe, prawda?

Pobierz cały artykuł z diagramem przedstawiającym sposoby zakupu nieruchomości. (ZAKUP NIERUCHOMOŚCI)

 

 

Art. 28. 1. Sprzedaż nieruchomości albo oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości gruntowej następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej,

Uwaga: można jeszcze pozyskać nieruchomość poprzez użytkowanie wieczyste, które jest o wiele mniej kosztowne, ale ten sposób [relikt PRL-u] jest w praktyce rzadko stosowany w odniesieniu do podmiotów gospodarczych, tudzież Kościołów. Niniejszy artykuł nie opisuje tej możliwości. Zainteresowanych odsyłam do zapisów ustawy.

Art. 37 i 38

Art. 67, ust. 2, pkt. 1 Cenę wywoławczą w pierwszym przetargu ustala się w wysokości nie niższej niż wartość nieruchomości

Art. 70. 1. Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność.

Art. 39, ust. 1

Art. 67, ust.2, pkt.2 Cenę wywoławczą w drugim przetargu można ustalić w wysokości niższej niż wartość nieruchomości, jednak nie niższej niż 50% tej wartości;

Art. 39, ust.2 Jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, właściwy organ…, może zbyć nieruchomość w drodze rokowań albo organizować kolejne przetargi. Przy ustalaniu warunków kolejnych przetargów stosuje się zasady obowiązujące przy organizowaniu drugiego przetargu.

Art. 67, ust. 2, pkt. 4 jeżeli drugi przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, cenę nieruchomości ustala się w rokowaniach z nabywcą w wysokości nie niższej niż 40% jej wartości.

Art. 70,  ust. 2 Cena nieruchomości sprzedawanej w drodze bezprzetargowej lub w drodze rokowań, o których mowa w art. 37 ust. 2 i 3 oraz w art. 39 ust. 2, może zostać rozłożona na raty, na czas nie dłuższy niż 10 lat. Wierzytelność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w stosunku do nabywcy z tego tytułu podlega zabezpieczeniu, w szczególności przez ustanowienie hipoteki. Pierwsza rata podlega zapłacie nie później niż do dnia zawarcia umowy przenoszącej własność nieruchomości, a następne raty wraz z oprocentowaniem podlegają zapłacie w terminach ustalonych przez strony w umowie.

Art. 70, ust. 3 Rozłożona na raty niespłacona część ceny podlega oprocentowaniu przy zastosowaniu stopy procentowej równej stopie redyskonta weksli stosowanej przez Narodowy Bank Polski.

Art. 70, ust. 4 4. Wojewoda w stosunku do nieruchomości stanowiących przedmiot własności Skarbu Państwa, a rada lub sejmik w stosunku do nieruchomości stanowiących odpowiednio przedmiot własności gminy, powiatu lub województwa, mogą wyrazić zgodę na zastosowanie, innej niż określona w ust. 3,stopy procentowej.

Art. 37, ust. 2, pkt10 Nieruchomość jest zbywana w drodze bezprzetargowej, jeżeli: …jest zbywana na rzecz kościołów i związków wyznaniowych, mających uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej

Art. 67, ust. 3 Przy sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej, o której mowa w art. 37 ust. 2 i 3, cenę nieruchomości ustala się w wysokości nie niższej niż jej wartość,

Art. 68, ust. 1, pkt. 6 Właściwy organ może udzielić bonifikaty od ceny ustalonej zgodnie z art. 67 ust. 3, na podstawie odpowiednio zarządzenia wojewody albo uchwały rady lub sejmiku, jeżeli nieruchomość jest sprzedawana:… kościołom i związkom wyznaniowym, mającym uregulowane stosunki z państwem, na cele działalności sakralnej;

UBEZPIECZENIE OSÓB DUCHOWNYCH

Pastor, który otrzymuje jakieś wynagrodzenie z tytułu pełnionej służby, powinien zgłosić się jako osoba duchowna do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Duchowni pełniący służbę w kościele nie są zatrudnieni przez kościół/zbór! Nie należy używać takiego zwrotu w żadnym urzędzie, chyba że zostanie podpisana umowa o pracę na ogólnych zasadach (duchowny ma status wolnego zawodu – sam ponosi odpowiedzialność za swoje rozliczenia z Urzędem Skarbowym i ZUS-em).

Duchowni podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu i zdrowotnemu z tytułu posiadania statusu duchownego i powinni:

 1. Złożyć zgłoszenie do ubezpieczenia w ZUS na odpowiednim druku; w przypadku duchownych jest to druk ZUS ZUA (pobiera się go w ZUS);


Uwaga: Druk zgłoszeniowy składa się w oddziale /inspektoracie ZUS właściwym ze względu na miejsce zamieszkania

 1. Co miesiąc składać deklarację rozliczeniową na druku ZUS DRA. Uwaga, obecnie jeśli w deklaracji rozliczeniowej nie zmieniają się żadne dane to można pominąć co miesięczne wysyłanie druku ZUS DRA. Jeśli jednak z jakichkolwiek powodów pojawią się zmiany w stosunku do ostatniej deklaracji należy druk DRA wysłać
 2. Opłacać co miesiąc składkę na ubezpieczenie społeczne i ubezpieczenie zdrowotne na specjalnych drukach przelewów ZUS oraz zgodnie z deklaracją ZUS DRA na poczcie lub w banku. Można też opłacać ZUS ze strony internetowej swojego banku (ale nie można tego robić z czyjejś strony).


Uwagi:

 • termin składania druków rozliczeniowych ZUS DRA oraz dokonywania wpłat upływa do 10 następnego miesiąca za miesiąc poprzedni;
 • konieczne jest kserowanie dokumentów wysyłanych do ZUS oraz potwierdzanie ich przyjęcia w ZUS lub wysyłanie ich listem poleconym i zachowywanie potwierdzenia nadania; dokumenty z potwierdzeniami przechowujemy i nie wolno ich wyrzucać. Będą później podstawą do naliczenia emerytury.
 • istnieje możliwość korzystania z ZUS-owskiego programu „Płatnik” i drukowania deklaracji zamiast ręcznego wypełniania druków (płytki z programem „Płatnik” są do zdobycia we wszystkich oddziałach ZUS, można też program próbować ściągnąć z Internetu; trzeba używać najnowszej wersji „Płatnika” – wydruki z nieaktualnej wersji nie będą przez system komputerowy ZUS-u przyjmowane).


Inne ważne informacje dotyczące ZUS

Obowiązkowe ubezpieczenia, którym podlegają duchowni są następujące:

 • emerytalne,
 • rentowe
 • wypadkowe
 • zdrowotne


Składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe finansują :

 • duchowni‑ w wysokości 20 %składki ,
 • oraz Fundusz Kościelny‑ w wysokości 80 %składki.


Duchowni nie podlegają obowiązkowemu ubezpieczeniu chorobowemu. Ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne.

 • Składki na ubezpieczenie zdrowotne są w 100% pokrywane przez duchownych, którzy są płatnikami zryczałtowanego podatku od przychodów osób duchownych.
 • Wysokość składek zmienia się co jakiś czas zależnie od wysokości minimalnego wynagro­dzenia, które stanowi podstawę naliczania wysokości poszczególnych składek (obecnie wyno­si 2250 zł)* lub też wtedy, gdy zmieniają się procentowe wartości poszczególnych składek.
 • Duchowni zobowiązani są sami dokonać zgłoszenia do ubezpieczeń społecznych i zdrowot­nych w ciągu 7 dniod chwili nabycia statusu duchownego.
 • Każda osoba, wobec której wygasł tytuł do ubezpieczeń społecznych tzn. przestała być du­chownym lub rozpoczęła działalność gospodarczą podlega wyrejestrowaniu z tych ubezpie­czeń. Takie zgłoszenie wyrejestrowania (oraz powiadomienie o zmianie w zgłaszanych danych) duchowny zobowiązany jest złożyć w terminie 7 dnina druku ZUS ZWUA.
 • Po zgłoszeniu się do ZUS o zmianach dotyczących: tytułu ubezpieczenia oraz rodzajów i terminów ubezpieczeń zawiadamia się ZUS przez złożenie wyrejestrowania ZUS ZWUA i ponowne zgłoszenie się do ubezpieczeń na druku ZUS ZUA z prawidłowymi danymi.
 • Dla osoby duchownej ubezpieczenia społeczne (czyli rentowe i emerytalne) są obowiązkowe wtedy, gdy jest to jedyny tytuł do ubezpieczeń dla danej osoby, a ponadto osoba ta nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty (w uproszczeniu: nie jest ubezpieczona z innego tytułu).
 • W przypadku, gdy osoba duchowna ma inne tytuły do ubezpieczenia społecznego, to prosimy o skorzystanie z poradnika ZUS lub o kontakt z biurem Kościoła w celu ustalenia jak w tej konkretnej sytuacji wygląda obowiązek ubezpieczenia tej osoby.


Duchowny prowadzący działalność gospodarczą w ogóle nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu bycia osobą duchowną (z wyjątkiem działalności rolniczej).

Składka zdrowotna

Duchowny będący płatnikiem zryczałtowanego podatku od przychodów osób duchownych obowiązkowo opłaca składkę zdrowotna. Jeśli jest objęty ubezpieczeniem zdrowotnym z innych tytułów, to opłaca składki na ubezpieczenie zdrowotne odrębnie
z każdego tytułu

Kwotę składki zdrowotnej duchowny opłaca w pełnym wymiarze, a podstawą naliczania  jest minimalne wynagrodzenie 2250 zł.(kwota w 2019 r.)

Jedynie w przypadku, gdy przychód duchownego z innego tytułu np. umowy o prace jest niższy od minimalnego wynagrodzenia, wtedy składkę nalicza się od różnicy najniższe wynagrodzenie – otrzymywany przychód = podstawa do naliczenia składki zdrowotnej

Dla ułatwienia podajemy kwoty składek ZUS w 2019 r. dla duchownych opłacających zryczałtowany podatek od przychodów osób duchownych i którzy nie są ubezpieczeni z innych tytułów.

W 2019 r. składki ZUS duchownych, opłacających zryczałtowany podatek od przychodów osób duchownych liczone są od podstawy wymiaru, którą jest kwota najniższego wynagrodzenia.

Kwota najniższego wynagrodzenia od 1 stycznia 2019 r. wynosi 2250 zł

 131,94 zł – składka społeczna

 202,5 zł – składka zdrowotna

 Razem kwota składki ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego wynosi: 334, 44 zł

 W przypadku, gdy ktoś dodatkowo zgłosił się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i dodatkowo opłaca składkę chorobową to kwota składki wynosi: 389,57 zł

 187,07 zł -składka społeczna ze składką chorobową

 202,50 zł – składka zdrowotna

 

 Dodatkowa informacja:

174,37 zł – jest to miesięczna kwota składki zdrowotnej, którą można odliczyć od miesięcznej kwoty podatku, oczywiście nie więcej niż wynosi sama kwota podatku , co wykazuje się później w PIT 19A

 Duchowny , który nie jest  podatnikiem zryczałtowanego podatku od przychodów osób duchownych ani podatnikiem podatku dochodowego od osób fizycznych opłaca jedynie składkę społeczną, Składkę zdrowotną w 100% opłaca fundusz kościelny.

  Przepisy w naszym kraju zmieniają się i są skomplikowane. Możemy wszystkich nie znać, a z tych, które znamy umieściliśmy tu niektóre, więc zachęcamy do uwag i pytań skierowanych do biura Kościoła przez formularz kontaktowy.

Ta strona wykorzystuje pliki typu "cookies" - ciasteczka. Rozumiem. Akceptuję.